.: تــــورّق :.

- جلسات شبِ کتاب هر پنج شنبه شب، ساعت 8:30 در مکانِ کتاب فروشی جبهه کتاب برگزار می شود. در صورت هر گونه تغییری در برنامه، اطلاعات متعاقباً از طریقِ پیامک و وب لاگ در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.

- دوستانی که فرصت یا قصد حضور در جلسه ی شب کتاب را ندارند، می توانند با نوشتن حداقل یک پاراگراف درباره ی آخرین کتابی که خوانده اند و ارسال آن به Tavarrogh@gmail.com، در جلسه ی غیرحضوریِ شب کتاب شرکت داشته باشند. 

***
اطــلاعیه ی فـــــوری
جلسه ی این هفته ی شبِ کتاب(127)، به علت ایام تعطیلِ سیزده و
معذوریت دوستان، استثنائاً سه شنبه شب، ساعت 8:30 در مکانِ 
کتاب فروشیِ جبهه کتاب برگزار می شود. 

متنظرتان هستیم.
***