.: تــــورّق :.

حضور برای عموم با رعایت "روال جلسات" آزاد است:


- دوستانی که قصد معرفی کتابی را دارند، بایستی کتاب را کامل خوانده باشند.

- وقتِ پیش بینی شده برای هر نفر "10" دقیقه می باشد که بنابر تعداد نفرات حاضر در هر جلسه می تواند کم تر یا بیش تر شود. دوستان وقت خودشان را تنظیم کنند که وسطِ بحث، حرف شان قطع نشود.

- هر کدام از دوستانی که کتابی را معرفی می کنند، موظف ند، قبل از جلسه، حداقل یک پاراگراف درباره ی کتاب برای نشر در سایتِ جلسه(تورق) بنویسند.

- مباحثی که جنبه ی تخصصی پیدا می کنند و ممکن است بیش از وقتِ "معرفی کننده" زمان بگیرند، در صورت اضافه آمدن وقتِ جلسه و با توافق اعضا ادامه پیدا خواهند کرد. 

- برای رعایت زمان دوستانی که کتاب معرفی می کنند، اعضا موظف ند که سؤال های شان را تا پایان معرفی کتاب یادداشت کرده و در وقتِ اضافی این سؤال ها را بپرسند.

- این جلسه صرفاً یک جلسه ی دوستانه و فرهنگی با محوریت کتاب است، همراه با آراء و نظرات و عقاید مختلف. 

- جلسات هر پنج شنبه، رأس ساعت 8:30 شب، در مکانِ کتاب فروشیِ جبهه کتاب برگزار می شود. هر گونه تغییری در زمان بندی و  نحوه ی اجرای جلسه، متعاقباً از طریقِ پیامک و وب لاگِ تورق به اطلاع دوستان خواهد رسید.

- برای جلوگیری از به هم خوردنِ نظم جلسه و بی احترامی به دوستانی که نوبت معرفی کتاب شان است، لطفاً موبایل خود را خاموش یا روی حالت بی صدا قرار دهید.

- لطفاً با کتاب تشریف بیاورید.آدرس: فارس، فسا، ضلع غربی میدان مصلی، کتاب فروشیِ جبهه کتاب

دوستانی که نمی توانند و یا نمی خواهند در جلسه شرکت کنند

می توانند صرفاً یادداشت های خودشان از کتاب را برای بازتاب 

در وب لاگ و نشریه به ایمیل تورق بفرستند:

Tavarrogh@Gmail.com